کافه Black bears

کافه‌ای که هم اسم و هم معماری و طراحی خلاقانه‌اش شما را یاد طبیعت می‌اندازد. کافه BlackBears به معنای خرس‌های سیاه ،کافه‌ای که در منو آن نوشته شده بخشی از درآمدش صرف حمایت از خرس‌های سیاه طبیعت ایران خواهد شداستان‌های سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و بخش‌هایی از هرمزگان زیستگاه خرس سیاه است، این جانور از گونه‌های بسیار کمیاب و در معرض خطر انقراض طبیعت ایران به شمار می‌رود و به همین دلیل محافظت از آن بسیار واجد اهمیت است. اینکه یک کافه در خیابان فرشته تهران دل‌نگران خرس‌های سیاه و ارزشمند طبیعت جنوب شرق ایران باشد و بخشی از درآمدش را صرف محافظت از آنها بکند اقدامی قابل ستایش و ارزشمند است .